Các chữ cái Khmer-Lào-Thái giống nhau

Trong ba Ngôn ngữ Lào, Thái cũng như Khmer đều có sự tương đồng giống nhau về chữ viết và phát âm tuy rằng tiếng Khmer được coi là không có các thanh điệu như trong tiếng Lào, tiếng Thái và tiếng Việt hoặc tiếng Hoa.

Dưới đây liệt kê sự giống nhau giữa cách viết và phát âm giữa các Chữ cái và các Nguyên âm cũng như cụm Nguyên âm để phân biệt và tìm ra cách học tốt nhất cho mỗi thứ tiếng:
Chú ý 1:
Có một chữ 'double' mà cả ba thứ tiếng đều viết giống nhau thực ra nó không phải là chữ cái nào cả mà nó chỉ được viết sau một từ nào đó để biểu thị rằng từ đó sẽ được lặp lại hai lần.
Ví dụ: người ta viết 'มาก ฯ' thay vì phải viết 2 lần chữ đó là ' มากมาก'
Theo trên cho thấy rằng tiếng Thái cũng như tiếng Lào và tiếng Khmer có 3 Nguyên âm mang dấu sắc đó là các Nguyên âm 'í', 'ú' và 'ứ' cho nên tất cả các từ nào có các Nguyên âm này cũng đều được phát âm với dấu sắc.
Đặc biệt là nếu từ nào có các Nguyên âm này thì không được viết thêm dấu nào nữa. 

Chú ý 2: Trong tiếng Thái, tiếng Lào cũng như tiếng Khmer có Phụ âm 'vo'  ວ/  như nói trên nếu nó đứng trước một Nguyên âm hoặc trước Phụ âm hoặc thì nó được đọc là 'v' nhưng nếu nó đứng sau một Phụ âm hoặc sau một Nguyên âm thì sẽ bị biến thành cụm Nguyên âm 'ua' hoặc 'oa' hoặc 'uô' như các ví dụ cụ thể dưới đây:
-  Đứng trước Phụ âm: วัน (phát âm là 'vằn' có nghĩa là 'ngày')
-  Đứng trước Nguyên âm: ว่า (phát âm là 'và' hoặc 'oa' có nghĩa là 'rằng')
- Đứng sau Phụ âm: สวน  (phát âm là 'xuôn' có nghĩa là 'vườn')
 - Đứng sau Nguyên âm:  
สาวลาว (phát âm là 'xa-ua la-ua' = 'xao lao' có nghĩa là 'gái Lào')

Ngoài ra, giữa các Ngôn ngữ trên còn cón các cụm Nguyên âm phát âm giống nhau như dưới đây:


>>> Các cụm Nguyên âm viết và phát âm giống nhau
Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh