Tổng hợp Biên độ và Số lượng Xung Sóng mang SFCM


Tổng hợp Biên độ và số lượng Xung Sóng mang SFCM


Dựa vào những kết quả mô phỏng và kết quả thực nghiệm được mô tả qua Video ở trên đây: Hình bên đây mô tả hai Bit 1 liền kề nhau tạo thành một Sub-Step có giá trị là 0011 (khi có 2 Bit 1 liền kề thì Biên độ cực đại của Sóng mang SFCM sẽ được tăng thêm 3dB so với 1 Bit đơn).

Vì thế Biên độ của Sóng mang FSCM sẽ đạt tới 6R thay vì nếu chỉ tồn tại các Bit đơn thì chỉ đạt được tối đa là 4R và.

Đồng thời nó cũng biểu thị cho thấy quá trình chồng lấn Xung được tạo bởi hai bit 1 liền kề nhau sẽ có độ dài tăng lên thêm 1 Xung so với 1 Bit đơn chỉ có 3 Xung mà thôi.

Hình bên đây mô tả cho thấy Bit 0100 sẽ bị trễ Chu kỳ so với Bit 0001 tương ứng là 2 Chu kỳ vì thế độ trễ được biểu thị tương ứng là 3p (trong lúc Bit 0001 sẽ chỉ bị trễ 1p).

Và hình dưới đây mô tả quá trình tổng hợp Biên độ của Sóng mang Điều chế SFCM cho Sub-Step có giá trị tương ứng là 0101 tức là hai Bit 1 cách nhau một Bit 0 thì sẽ có Biên độ Tổng hợp khác với Biên độ của 2 Bit 1 liên tiếp nhau và chỉ đạt được Biên độ tối đa là 5R trong lúc Biên độ Tổng hợp tối đa của 2 Bit 1 liên tiếp nhau là 6R và Độ trễ Chu kỳ của Xung tổng hợp là 2p. 


Chú ý: Trong Điều chế SFCM, mỗi Bit được truyền bởi 3 Xung Sóng mang nhưng hai Bit liền kề nhau lại lệch nhau 1 Xung cho nên mô thức truyền tải thuần túy là khi truyền một Chuỗi Bit dài vô hạn là ứng với 1 Xung Sóng mang sẽ truyền tải được 1 Bit thông tin như minh họa ở những phần tiếp theo dưới đây...

Hay nói chính xác hơn, nếu áp dụng Nguyên tắc Điều chế là 3 Xung Sóng mang truyền tải một Bit Thông tin và hai Bit Thông tin liền kề nhau thì lệch nhau 1 Xung nên sẽ có sự chồng lấn Biên độ giữa các Bit liền kề (tạm thời bỏ qua vấn đề về sự chồng lấn Biến độ giữa các Bit liền kề, sẽ được trình bày trong những phần tiếp theo) và vì vậy Tổng số Xung Sóng mang S khi điều chế một Chuỗi Thông tin dài vô hạn bởi n Bit Nhị phân sẽ là:
 

S = n + 2 (Xung)


Nghĩa là nếu một chuỗi Thông tin có n Bit được Điều chế bởi Công nghệ SFCM thì Tổng 

số Xung Sóng mang cần để truyền tải được n Bit Thông tin là n + 2 Xung... thay vì trong Công nghệ Băng thông rộng người ta phải truyền 10 Xung Sóng mang mới có thể tải được 1 Bit Thông tin...
Hình bên đây mô tả sự tổng hợp Biên độ của 3 Bit 1 liên tiếp nhau trong một Sub-step có giá trị là 0111 và cho thấy rõ hơn về điều này.

Lúc này Biên độ Tổng hợp cũng cao hơn so với trường hợp hai Bit 1 liên tiếp nhau như đã được biểu thị ở phần trên đây và số lượng Xung kéo dài cũng nhiều hơn 1 Xung so với sự tổng hợp của hai Bit 1 liên tiếp nhau…

 Hình bên đây cho thấy Sự tổng hợp Biên độ của Sub-step có giá trị là 1001 tức là hai Bit 1 cách nhau hai Bit 0 thì lúc này các Nhóm 3 Xung của mỗi Bit 1 dường như độc lập nhau hoàn toàn và vì thế Biên độ cực đại của mỗi Bit trong Sub-Step này cũng chỉ bằng Biên độ cực đại của các Bit đơn.

 

 

Hình bên đây mô tả cho thấy sự tổng hợp Biên độ của Sóng mang SFCM cho một Sub-Step có giá trị tương ứng là 1011 tức là 1 Bit 1 tổng hợp với hai Bit 1 liền kề nhau và cách nhau 1 Bit 0.

 

Từ đó có thể hình dung được Qy luật Tổng hợp Biên độ của Sóng mang SFCM được điều chế bởi các Chuỗi con 4 Bit liên tiếp nhau và có thể tổng hợp thành Chuỗi lớn như dưới đây: 

Hình dưới đây mô tả cho thấy nếu có n Bit 1 liên tiếp nhau thì sẽ có n Xung Sóng mang có biên độ cực đại không đổi và sẽ tăng dần 3dB ở 2 Xung  khởi đầu và cũng sẽ suy hao 3dB cho 2 Xung cuối cùng kể từ Xung thứ n…

Một điều quan trọng nhất mà SFCM hơn hẳn Công nghệ Băng thông rộng hiện nay là như đã được đề cập ở trên, Tần số Sóng mang SFCM sau khi đã được điều chế với Thông tin cần truyền đi luôn là một Tần số không đổi với Độ rộng Băng thông BW = 0 cho nên nó cho phép áp dụng Công nghệ OFDM để tạo ra vô số Sóng mang SFCM liền kề nhau để tăng được Tổng Dung lượng Thông tin trong một Băng thông xác định sẽ là vô cùng lớn hơn so với khả năng truyền tải của Công nghệ Băng thông rộng.

 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh