Chia Động từ Ý-Tây Ban Nha-Pháp-Bồ Đào Nha - Công ty TNHH Tam Hùng

Chia Động từ Ý-Tây Ban Nha-Pháp-Bồ Đào Nha

Thứ năm - 20/12/2012 04:33
Bất kỳ Ngôn ngữ nào cũng có những Động từ Bất quy tắc và phần lớn là những Động từ có quy tắc biến đổi theo cấu trúc Ngữ pháp trong câu...

Các Đại từ Nhân xưng 
Dưới đây là một số Động từ thông dụng được chia với các Ngôi thứ tương ứng:
Vì các Động từ trong các Ngôn ngữ Châu Âu được biến đổi theo Ngôi thứ và giống-số của Đại từ Chủ ngữ nên có thể liệt kê và nhắc lại các Đại từ Nhân xưng của các Ngôn ngữ như dưới đây:

Ngôi/giống/số Tiếng Pháp Tiếng Italia Tây Ban Nha Bồ Đào Nha Tiếng Việt
Ngôi 1-số ít Je io yo eu tôi
Ngôi 2 Tu tu tu bạn
Ngôi 3 (đực) il egli él ele anh ấy
Ngôi 3 (cái) elle lei ella ela chị ấy
Ngôi 1-số nhiều Nous noi nosotros/nosotras nós chúng tôi
Ngôi 2 Vous voi vosotros/vosotras vós Các bạn
Ngôi 3 ils/elles essi/loro ellos/ellas eles/elas các ông ấy/các cô ấy/họ

Với những Ngôi thứ nói trên chỉ lấy ba ngôi thứ số ít và ba ngôi số nhiều thì các Động từ sẽ tuân thủ theo cách chia được trình bày lần lượt ở các mục dưới đây.

Chú ý: Chỉ có tiếng Pháp là bắt buộc phải sử dụng các Đại từ Nhân xưng trên đây trong các cấu trúc câu nhưng trong tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha cũng như tiếng Bồ Đào Nha thì không bắt buộc phải sử dụng các Đại từ Nhân xưng nói trên nhưng phải căn cứ các Ngôi thứ và giống số của các Đại từ Nhân xưng nói trên để chia Động từ theo đúng Ngữ pháp của các Ngôn ngữ...

Chia Động từ tiếng Tây Ban Nha
Trong tiếng Tây  Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, các Động từ có quy tắc được chia đơn giản thành 3 nhóm với tận cùng là 'ar', 'er' 'ir' lần lượt như dưới đây:


Ngôi/giống/số Nhóm Động từ
với tận cùng là 'ar'
Ví dụ: Acabar (chấm dứt)
Nhóm Động từ
'với tận cùng là 'er'
Ví dụ: Responder
Nhóm Động từ
với tận cùng là 'ir'
Ví dụ: Descubrir
Ghi chú
Ngôi 1-số ít Yo acabo respondo descubro  
Ngôi 2-ngang hàng Tu acabas respondes descubres  
Ngôi 2-Lịch sự Usted acaba responde descubre Ngôi 2 lịch sự số ít chia
giống ngôi 3 số ít
Ngôi 3-đực Él acaba responde descubre  
Ngôi 3-cái Ella acaba responde descubre  
Ngôi 1-số nhiều nosotros acabamos respondemos descubrimos  
Ngôi 2 vosotros acabáis respondéis descubrís  
Ngôi 2-Lịch sự Ustedes acaban responden descubren Ngôi 2 Lịch sự số nhiều chia
giống ngôi 3 số nhiều
Ngôi 3 Ellos/Ellas acaban responden descubren  
 
Ngoài ra, trong tiếng Tây Ban Nha cũng có một số Động từ mặc dù có tận cùng thuộc một trong ba nhóm trên nhưng có biến cách dặc biệt trong cách chia sẽ được giới thiệu riêng.

Cách chia Động từ tiếng Bồ Đào Nha
Cách chia Động từ Bồ Đào Nha theo 3 nhóm với các tận cùng cũng giống như các Động từ tiếng Tây Ban Nha là 'ar', 'er' 'ir' như dưới đây:

Ngôi/giống/số

Động từ tận cùng là ‘ar’

Ví dụ: falar (nói)

Động từ tận cùng là ‘er’

Ví dụ: beber (uống)

Động từ tận cùng là ‘ir’

Ví dụ: partir (đi)

Ghi chú

Ngôi 1-số ít

falo

bebo

Parto

 

Ngôi 2

falas

bebes

Partes

 

Ngôi 3-đực/cái

fala

bebe

Parte

 

Ngôi 1-số nhiều

falamos

bebemos

Partimos

 

Ngôi 2

falais

bebeis

Partis

 

Ngôi 3

falam

bebem

Partem

 


Chú ý: Trong tiếng Bồ Đào Nha, cách chia Động từ ở ngôi thứ 2 số nhiều rất ít được sử dụng. Vì thay vào đó người ta dùng một Đại từ Nhân xưng lịch sự thay cho ngôi thứ 2 số nhiều, xem Đại từ Nhân xưng.

Cách chia Động từ tiếng Pháp
Đối với tiếng Pháp, Động từ cũng được chia thành 3 nhóm với kết thúc đuôi lần lượt là
Nhóm 1: kết thúc của Động từ là 'er'
Nhóm 2: kết thúc của Động từ là 'ir'
Nhóm 3: có các kết thúc bằng 'ir', 'oir' và 're'


Ngôi/giống/số

Động từ Nhóm 1

Kết thúc là ‘er’

Ví dụ: parler (nói)

Động từ Nhóm 2

Kết thúc là ‘ir’

Ví dụ: finir (xong)

Động từ Nhóm 3

Kết thúc là ‘ir’

Ví dụ: sentir (ngửi)

Kết thúc là ‘oir’

Ví dụ: recevoir (nhận)

Kết thúc là ‘re’

Ví dụ: rendre (trả)

Ngôi 1-số ít

parle

finis

sens

reçois

rends

Ngôi 2

partles

finis

sens

reçois

rends

Ngôi 3-đực/cái

parle

finit

sent

reçoit

rend

Ngôi 1-số nhiều

parlons

finissons

sentons

recevons

rendons

Ngôi 2

parlez

finissez

sentez

recevez

rendez

Ngôi 3

parlent

finissent

sentent

reçoivent

rendent


Trong đó có 2 Động từ rất thường dùng là 'avoir' và 'être' tuy được xếp vào nhóm 3 nhưng cách chia khá đặc biệt nên sẽ được giới thiệu cụ thể như dưới đây.

Bên cạnh đó, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha đều có 2 Động từ có nghĩa giống nhau là 'ser' và 'estar' có nghĩa tương đương với động từ 'être' của tiếng Pháp và sẽ được chia tương đương như dưới đây:

Ngôi/giống/số

Tiếng Ý

Tiếng Pháp

Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha

Essere

Être

Ser

Estar

Ser

Estar

Ngôi 1-số ít

 sono

suis

soy

estoy

sou

 estou

Ngôi 2

 sei

es

eres

estás

es

estás

Ngôi 3-đực/cái

 è

est

es

está

é

está

Ngôi 1-số nhiều

 siamo

sommes

somos

estamos

somos

estamos

Ngôi 2

 siete

êtes

sois

Estáis

sois

estais

Ngôi 3

 sono

sont

son

están

são

estãoNgoài ra: Động từ 'avoir' trong tiếng Pháp là Động từ bất quy tắc và trong tiếng Ý cũng như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng có các Động từ tương ứng cùng nghĩa kà 'có' và cũng ở dạng bất quy tắc như dưới đây:

Ngôi/giống/số

Tiếng Ý

Tiếng Pháp

Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha

avere

avoir

tener

ter

Ngôi 1-số ít

 ho

ai

tengo

tenho

Ngôi 2

 hai

as

tienes

tens

Ngôi 3-đực/cái

 ha

a

tiene

tem

Ngôi 1-số nhiều

 abbiamo

avons

tenemos

temos

Ngôi 2

 avete

avez

tenéis

tendes

Ngôi 3

 hanno

ont

tienen

têm


Trên đây là 2 Động từ rất quan trọng mà các Ngôn ngữ nói trên đều sử dụng để làm bổ trợ cho các Thì tương tự như các Động từ 'to have' và 'to be' trong tiếng Anh...

Cách chia Động từ tiếng Ý
Động từ tiếng Ý cũng được chia thành 3 nhóm với các tận cùng là '-are', '-ere' và '-ire' lần lượt như dưới đây:

Ngôi/giống/số

Động từ tận cùng là ‘-are’

Ví dụ: amare (yêu)

Động từ tận cùng là ‘-ere’

Ví dụ: leggere (đọc)

Động từ tận cùng là ‘-ire’

Ví dụ: finire (kết thúc)

Ngôi 1-số ít

amo

leggo

finisco

Ngôi 2

ami

leggi

finisci

Ngôi 3-đực/cái

ama

legge

finisce

Ngôi 1-số nhiều

amiamo

leggiamo

finiamo

Ngôi 2

amate

leggete

finite

Ngôi 3

amano

leggono

finiscono


Theo trên cho thấy rằng chỉ có các Động từ tiếng Pháp được chia thành 3 nhóm khá khác biệt so với các nhóm Động từ của tiếng Ý, Tây Ban Nha và Đào Nha. Trong lúc các Động từ tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được chia thành 3 nhóm với lần lượt có tận cùng là 'ar', 'er' và 'ir' thì 3 nhóm Động từ của tiếng Ý có kết thúc tương tự kết thúc của Động từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mà chỉ việc thêm 'e' vào cuối cùng với kết thúc là 'are, 'ere' và 'ire'...
Tuy rằng biến đổi của các Động từ theo Đại từ Nhân xưng trong mỗi Ngôn ngữ có sự khác nhau nhưng nói chung đều có sự tương đồng nhất định...

Ngoài ra cũng còn có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa các Động từ của các Ngôn ngữ nói trên là phần lớn các Động từ nào ở tiếng Pháp là các Động từ có quy tắc thì các Ngôn ngữ Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng có những Động từ cùng nghĩa cũng đều thuộc những nhóm Động từ có quy tắc. 
Ngược lại những Động từ nào trong tiếng Pháp thuộc vào Nhóm những Động từ bất quy tắc thì trong tiếng Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng có những Động từ có cùng nghĩa và cũng đều là những Động từ bất quy tắc.
Ví dụ, tiếng Pháp có Động từ 'être' (có nghĩa là 'là') là Động từ bất quy tắc thì tiếng Ý có Động từ 'essere' và tiếng Tây Ban Nha cũng như tiếng Bồ Đào Nha cũng có Động từ 'estar' hoặc 'ser' là những Động từ bất quy tắc cũng có nghĩa tương đương. 
Hoặc tiếng Pháp có Động từ 'avoire' (có nghĩa là 'có') thì các Ngôn ngữ kia cũng có các Động từ cùng nghĩa tương tự và đều ở dạng bất quy tắc.

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn